logo

Monday 04th of March 2019

เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล


หนังสือแจ้งเวียน PDF Print E-mail

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติให้อธิการบดีเดินทางไปราชการต่างประเทศ  

 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายกรณีผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะโดยเครื่องบิน แต่ประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบิน 

 การออกคำสั่งให้เดินทางไปราชการ และหนังสือขออนุญาตไปราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

กำหนดแนวทางการพิจารณาการขออนุญาตไปต่างประเทศ เพื่อให้ถือปฏิบัติ

ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลจัดจ้างและการทดรองจ่ายเงินสดไปก่อน 

การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 

เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 27  

เรื่อง ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนนักศึกษาเน้นย้ำการแต่งกายของนักศึกษาภาค กศ.บป. 

เรื่อง การลงลายมือชื่อปฏิบัติงานโครงการ กศ.บป. 

เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลจัดจ้างวิธีตกลงราคา 

เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  

เรื่อง เปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน ที่อนุมัติการเบิกจ่ายโดยอธิการบดี 

เรื่อง ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนนักศึกษาเน้นย้ำข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา 

เรื่อง ขอความร่วมมือการจัดพิมพ์ตำแหน่งของบุคลากรในคำสั่งเดินทางไปราชการ

เรื่อง การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานอธิการบดี

เรื่อง แนวปฏิบัติในการเกษียนหนังสือราชการ 

 

 

Last Updated ( Tuesday, 05 January 2016 16:39 )
 

ภาพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสัมพันธ์

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย


จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by . Designed by: , . Valid and .