logo

Monday 04th of March 2019

เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล


สภาคณาจารย์และข้าราชการ PDF Print E-mail

 ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 ผลการเลือกเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 ผลการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนคณะครุศาสตร์) 

 ผลการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 ผลการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนคณะศิลปกรรมศาสตร์) 

 ผลการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนข้าราชการ) 

 ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนคณะเทคโนโลยีการเกษตร) 

 ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล) 

ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนคณะครุศาสตร์) 

ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ)

ผลการเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผลการเลือกเป็นประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (เพิ่มเติม) 

ผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547

Last Updated ( Friday, 23 June 2017 02:47 )
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by . Designed by: , . Valid and .