logo

Monday 04th of March 2019

เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล


การจัดหารายได้ PDF Print E-mail

 

 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย "อาคารชุด 90 ปี"   

 แต่งตั้งบุคคลรับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้บริการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 ประกาศ เรื่อง การรับ-จ่ายเงินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 

 ประกาศ เรื่อง การรับ-จ่ายเงินโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสอนศาสนาอิสลามสถาบันศึกษาปอเนาะ  

 ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนและการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการปรับแผนเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs พ.ศ.2559 

 ประกาศ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน/ค่าจ้างของผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล 

 ประกาศ เรื่องอัตราและหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน รายได้ในโครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล "สงขลาพาเลซ" 

 ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬาของบุคลากร พ.ศ.2558 

 ประกาศ เรื่องขยายเวลาการบริการเพื่อทดสอบระบบสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

 ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการรับเงิน และการส่งเงินค่าบริการสระว่ายน้ำ 

 ประกาศ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการสระว่ายน้ำ 

 ระเบียบคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการบริหารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2558 

 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล "สงขลาพาเลซ" 

 ประกาศ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  

 ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558  

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 แต่งตั้งรองผู้จัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล "สงขลาพาเลซ" 

แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล "สงขลาพาเลซ" 

 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้พื้นที่เปิดที่ทำการสาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด  

ประกาศ เรื่องอัตราและการใช้จ่ายในการดำเนินงานและเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยจากเงินรายได้ 

อัตราและหลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงิน รายได้ในโครงการ UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเสื้อให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

แต่งตั้งผู้จัดการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล "สงขลาพาเลซ" 

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดสอบวัดสมรรถนะทางภาษาต่างประเทศของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

การรับ - จ่ายเงินโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งและเลื่อนให้เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานเชี่ยวชาญ (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ) ปีงบประมาณ 2557 

วิธีการและหลักเกณฑ์การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการเพื่อฝึกอบรม

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล "สงขลาพาเลซ"

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินรายได้ พ.ศ. 2555 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการหอพักรุกขวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องเติมเงินเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล

เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2555

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (เปลี่ยนแปลง)

เรื่อง หลัีกเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าเข็มติดหน้าอกตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บเงินค่าบำรุงหอพักสำหรัเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลยแห่งเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล รอบคัดเลือก เขตภาคใต้

ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการโรงผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วย การรับ จ่ายเงินโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

แต่งตั้งคณะกรรมการงานการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประกาศ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินโครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2553

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย การดำเนินงานโรงผลิตน้ำดื่ม 

ระเบียบคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2553

 ระเบียบว่าด้วยการดำเนินงาน การรับจ่ายเงินรายได้และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550 

 

Last Updated ( Wednesday, 21 November 2018 09:18 )
 

ภาพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสัมพันธ์

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย


จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by . Designed by: , . Valid and .