logo

Sunday 31st of March 2019

เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล


แต่งตั้งกรรมการโปรแกรม คทอ PDF Print E-mail

 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 2283/2561)   

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 2541/2560) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลและเทคโนโลยี (คำสั่งที่ 1159/2560) 

 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1142/2560)  

 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 973/2560) 

 แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 923/2560) 

 แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งสภาที่ 1/2560) 

 แด่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 4261/2559) 

 แต่งตั้งประธานโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 2506/2559) 

 แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 294/58) 

  แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 4470/58)

 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลและเทคโนโลยี (คำสั่งที่ 4075/2558) 

 แต่งตั้งกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลและเทคโนโลยี (คำสั่งที่ 695/2558) 

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 3207/2557)

แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 2809/2557)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1226/2557)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 6030/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 5264/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาวิศวกรรมและการจัดการ (คำสั่งที่ 4944/2556)

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1812/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1517/2556)

แต่งตั้งรองคณบดีคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 975/2556)

แต่งตั้งคณบดีคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งสภาที่ 1/2556)

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี (คำสั่งที่ 654/2556)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 2351/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาในสังกัดคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1493/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1447/2555)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต (คำสั่งที่ 3792/2554)

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 3322/2554)

แต่งผู้ปฏิบัติงานประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (เพิ่มเติม) (คำสั่งที่ 122/2554)

แต่งตั้งรองคณบดี คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (เพิ่มเติม) (คำสั่งที่ 121/2554)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1912/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1898/2553)

แต่งตั้งกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล  (คำสั่งที่ 1598/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1597/2553)

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1542/2553)

เพิ่มชื่อตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ของรองคณบดี คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1478/2553)

ถอดถอนและแต่งตั้งรองคณบดี คณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1157/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 134/2553)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 2507/2552)

แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ประจำคณะเทคโนโลยีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล (คำสั่งที่ 1857/2552)

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (คำสั่งสภาฯ ที่ 1/2552)

Last Updated ( Tuesday, 17 July 2018 03:03 )
 

ภาพเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสัมพันธ์

ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย


จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by . Designed by: , . Valid and .