logo

Tuesday 02nd of April 2019

เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล


รองอธิการบดี PDF Print E-mail

 มอบหมายงานและอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 4837/2561)   

 มอบหมายให้รองอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (คำสั่ง 2567/2561) 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีให้ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 731/2561) 

 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 

 แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการรองอธิการบดี 

 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (คำสั่งสภาที่ 8/2560) 

มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (คำสั่งที่ 836/2560) 

 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

 แต่งตั้งผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 แต่งตั้งให้รองอธิการบดีรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี 

 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี   

มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 4)

มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 3)

แต่งตั้งให้รองอธิการบดีรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี

แก้ไขข้อความชื่อตำแหน่งในคำสั่งการมอบหมายและมอบอำนาจของอธิการบดี

มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี/ผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2)

มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี/ผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

แต่งตั้งให้รองอธิการบดีและผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีรับผิดชอบงานแทนอธิการบดี 

มอบหมายงานและมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดี 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

เรื่อง มอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รองอธิการบดี 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่รองอธิการบดี  

 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน (รองวิชาการฯ) 

เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน

เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


Last Updated ( Wednesday, 21 November 2018 09:29 )
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Create..21 October 2011

Powered by . Designed by: , . Valid and .